Kırk Erkanında okunacak sofra Gülbengi

Bişmi Şah Allah Allah,
Birlik-Demi’miz hayır ola.. hayırlar feth ola.. şerler def ola… Hakk Erenler bizleri birlik, beraberlik ve dostluk yolundan ayırmaya…
Yüce Hakk; Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, On İki İmamların, On Dört Masumu Pakların, Onyedi Kemerbestlerin, Kırkların katarına.. didâr-ına hepimizi nail eyleye…
Hakk, gökten hayırlı rahmetler ihsan eyleye.. Yerden bereketli kısmetler nasib eyleye…
Hakk Sofrası’na gelen arta.. eksilmeye.. yeri Halil İbrahim Bereketi ile dola…
Bu Serdiğimiz Can Lokması’nı hakkiyle kazananların.. hazırlayıp getirenlerin burada hizmet edip sunanların emekleri zayi olmaya…
Yüce Hakk Katında makbul, Muhammed-Ali’nin Didârında kabul ola…
Bu Rızalık Lokması aramızdan göçen canların ruhu esenlikleri için Hakk nezdinde makbul ve kabul göre…
Bu erkânda hizmet gören.. ikram eden canlarımıza.. ve yiyip içen can-dostlarımıza.. Hakk Lokması kuvvet-kudret ve esenlik kaynağı ola… Erkân Lokması cümlemize delil ve Rehber ola…
Ulu Yaratan, yolumuzu yol bilmeze düşürmeye… Kimseyi, zalime, haine, cahile ve namerdin tuzağına düşürmeye… Uğrumuzu karanlığa yol bilmeze uğratmaya… Kimseyi inkâra, münkire karşı güçsüz bırakmaya.. yolumuz kaim.. birliğimiz ve menzilimiz daim ola…
Pir’imiz sırdaşımız ola..  Hızır  yoldaşımız ola…  Hakk hizmetlerinizi kabul eyleye…
Ulu Tanrı.. kimseyi açlıkla, sefaletle ıslah etmeye…
Kimseyi ilimden, bilimden uzak.. cehaletle terbiye etmeye!…
Hanemize, soframıza ve nimetimize nâ-hâkk lokma  karışmaya…
Pir Divanında yüzünüz ak.. özünüz pâk.. aile efradınızla.. cümle âlemde Pir-i kemâl olasınız…
Ağır acılar görmeden.. dileklerimiz, dua’larımız kabul ve makbul ola…
Ulu Yol’dan kimse ayrı kalmaya.. birliğimiz, beraberliğimiz daim ve kaim ola…
Dârı Mansur’da Pirler Meydanı’nda, yüzümüz ak ve özümüz pak ola
Şah-ı Şehid’i Deşt-i Kerbela Serdarı İmam Hüseyin’in Dâvası cümlemizin dâvası sayıla…
Dil bizden.. himmet Pirden.. hikmet Hakk-Muhammed-Aliden ola…
Nur-u Nebi.. Kerem-i Ali aşkı ile Rıza Lokması hakkına…Nimeti Kudret ile Sofra hürmetine,
hazır ve gaib  gerçek erenler dem-i erkânına… Hüü Ya Ali…