AABF İNANÇ KURULU İÇ TÜZÜĞÜ

AABF İNANÇ KURULU İÇ TÜZÜĞÜ

§1- KURULUN ADI VE HUKUKİ STATÜSÜ

1- AABF kendini Federal Almanya Hukuk sistemine göre bir inanç toplumu olarak tanımlar ve Almanya’da yaşayan Alevileri güncel hayatın tüm alanlarında temsil eder.

2- AABF İNANÇ KURULU meşruiyetini AABF Tüzüğü’nden alır ve kendisini Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Tüzüğu’nün 15 inci maddesine göre yapılandırır.

§ 2- GENEL KURALLAR

1- AABF İNANÇ KURULU ( ve Bölge İnanç Kurulları) Seyd-i Saadet Evladı Resul Soyu esas alınmak koşulu ile seyid Ocaklarına, Çelebilere, Nusayri Ocaklarına mensup Dedeler, Analar ve Bektaşi Babalarından oluşur. Pir’lerde aranan vasıf ve koşullar, Ana görevini üstlenecekler için de geçerlidir.

2- AABF iNANÇ KURULU on iki asıl 3 yedek Dede-Ana‘dan ve bir AABF yönetim kurulu üyesi temsilciden oluşur. AABF iNANÇ KURULU AABF İnanç Genel Kurulu tarafından seçilir. Her üye birlik, inanç genel kurulunda iki Dede veya Ana ile temsil hakkına sahiptir. Delegelerde bir önceki maddedeki vasıflar aranır.

3- AABF İNANÇ KURULU yapılanmasını ve çalışmasını bu iç tüzükle yürütür. İlgili tüzük ve tüzükte yapılması öngörülen değişiklikler AABF İnanç Genel Kurulu’nun kararını gerektirir.

4- Bölge İnanç Kurulları AABF İNANÇ KURULU’nun yerel organlarıdır.Çalısmalarında AABF İNANÇ KURULU İç Tüzüğü esas alınır. Bölge inanç kurullarının genel kurul çağrısını AABF İNANÇ KURULU ile Bölge İnanç Kurulu koordineli yapar. Bölge inanç kurulu başkanı AABF Bölge Yönetim Kurulu’nun üyesidir, söz ve oy hakkı vardır.

5- İnanca ilişkin soru ve konuları AABF İNANÇ KURULU karara bağlar. Belli inanç konularında veya uygulamalarında birliğe varılamaması halinde, karar yapılacak ilk AABF İnanç Genel Kurulu’nca verilir. AABF İnanç Genel Kurulu’nun aldığı kararlar bağlayıcıdır. Genel kurula kadar gececek sürede AABF İNANÇ KURULU’nun kararı geçerlidir.

6- AABF İNANÇ KURULU’nun çalışmaları için AABF Genel Kurulu, bölge inanç kurulları içinde AABF Bölge Genel Kurulu yıllık bir bütçe belirler.

7- AABF İNANÇ KURULU, AABF içerside inançsal alandan sorumlu en üst kuruldur. AABF üyelerine inanç hizmetinin yanısıra inanç önderlerinin eğitilmesi, Alevilik Dersleri, müfredatı v.b gibi inançsal konularda görev üstlenir. İşleyişinin çercevesini AABF proğramında da kabul edilmiş „Alevilik Tanımı“ üzerinden belirler:

AABF İNANÇ KURULU’NUN ALEVİLİK TANIMLAMASI

Alevilik; Hakk-Muhammed- Ali kutsallığını kalbinde taşıyan, Hz.Ali’nin adaletinden ayrılmayan, temelinde insan sevgisi bulunan, her dine, mezhebe,inanca saygı duyan ve hoşgörüyle bakan, dil, din, ırk, renk farkı gözetmeyen, eline, beline, diline sahip olma ilkelerini şart koşan ve bunu muhasiplik kurumu ile gerçekleştiren, gelmek isteyen inançlı insanları çatısı altına alarak manevi ihtiyaclarını gideren, insanları yasadıkları toplumda kendi istekleriyle kendi kendilerini yargılamalarını sağlayan, eşitlikçi, katılımcı, paylaşımcı düsünceyi savunan, şeriatın bağnaz kurallarına bağlı olmayan ve onu reddeden, İslam dinini kendine göre – Sunni inancının dışında yorumlayan; asıl doğruluk, kemali dostluk, cevheri merhamet, görüşü eşitlik, hazinesi bilgi, meyvesi sevgi hamuruyla yoğrulmuş, insan-ı kamil yani erdemli insan yaratmayı öngören, korkuyu aşıp sevgiyle Tanrıya yönelen, En-el Hak ile insanın özünde tanrıyı gören, yaradan ile yaradılan ikiliğinden Vahdet-i Vücut’a (Varlık Birliği) varan, edep ve ahlaklılığı yaşamının temeline koyan, insanı yücelten, hamurunda hem ilahiliğin hem de irfaniliğin mayası bulunan, kişinin ahlak ve karakterli yaşam ilkelerini belirleyen, dini biçim ve şekil olarak değil, inanç olarak algılayan, dini bağımsız bir irade gücü ve Batıni özelliğiyle evrimleştiren, akıl ve iman bütünlüğünde birleştiren ve tüm bunları Kırklar Cemi’nden alınan ilhamla yürüten canların inanç sistemidir.

a-AABF İNANÇ KURULU, AABF programındaki tanımın aksine, Alevi İnancı’nın dokusuna ve gerceğine aykırı özellikle ideolojik ve siyasal içerikli yapılan veya yapılmak istenen gerçek dışı yaklaşım ve tanımlamalara karşı çıkar ve bu gibi girişimleri red ve teshir eder.

b- AABF İNANÇ KURULU, Alevi İnancı’na yönelik bölücü,yıpratıcı, aşağılayıcı girişim ve faaliyetler karşısında duyarsız kalmadan; GÖNÜL KALSIN-YOL KALMASIN düsturu ile kesin tavır belirler. Birliktelik ve toplum bilincinin gelişmesini dikkate alarak, toplumlar arasında sevgi ve hoşgörü enginliğinin yaşanmasını esas alır.

c- AABF İNANC KURULU, Aleviliği, Hak-Muhammed-Ali’nin birliği üzerinde oluşup, İnayet, Nubuvvet, Velayet ve İmamet-i esas alıp ikrar ve iman ile bütünlestirerek insan ve evrenin oluşumunu Hakikatın zuhuru olarak görür. Alevilik, hilafet uzerinden devam eden ve İslamı şekilciliğe indirgeyen anlayışın dışındadır. Hz. Muhammet, Hz. Ali ve Ehli-Beyt uzerinden devam eden İslamın Batini anlayışının özünü kendisinin ve varlığın gerceği olarak görür.

§3- AABF İNANÇ KURULU

1- AABF İNANC KURULU On iki asıl, bir AABF yönetim kurulu temsilcisi ve üç yedek üyeden oluşur. AABF İNANC KURULU üyeleri, kendi aralarında Rızalık ile bir Başkan, bir başkan yardımcısı, bir Sekreter, bir sekreter yardımcısı ve bir Sayman (Yürütme kurulu) seçerler. Diğer üyeler de çeşitli sorumluluklarla görevlendirilir. Anlaşma sağlanamadığı taktirde gizli oy açık sayım ilkesi geçerlidir. İleriki çalışmalarda zorunluluk halinde oy çoğunluğu ile görev değişiklikleri yapılabilir.

2- AABF İNANÇ KURULU, çalışma programını bu iç tüzüğün belirlediği amaçlar doğrultusunda düzenleyecektir. İnançsal alanda İnanç Kurulu salt çoğunlukla karar yetkisine sahiptir.

3- Cemevlerinden herhangi bir şekilde kendi isteği ile ilişkisini kesmiş olan inanç önderleri inanç kurulunda veya bölge inanç kurulundaki üyeliliğini de kaybeder.

4- AABF İNANÇ KURULU, AABK İnanç Kurulu için gönderilecek delegeleri kendi içinden veya hizmet eden diğer Ana ve Dede’lerden seçer.

§4- BÖLGE VE CEMEVİ İNANÇ KURULLARI

1- AABF İNANÇ KURULU’na bağlı Eyalet İnanç Kurulları yedi asıl iki yedek üyeden oluşur. Seçiminde İkinci paragrafın 1. ve 2. maddeleri geçerlidir.

2- Bölge İnanç Kurulu Başkanları, İnanç Kurulu Genel Kurulunun doğal delegesidirler, seçme ve seçilme hakkına sahipler

§5 – İNANÇ KURULUNUN AMAÇLARI

1- AABF İNANÇ KURULU, Almanya’da (Gerekiyorsa Avrupa’da) yaşayan Alevilerin inançsal gereksinimlerine cevap vererek, Alevi öğretisinin ve temel esaslarının yaşatılmasını sağlamak amacıyla, Pir-Talip ilişkisinin geliştirilmesini, Alevi Kuruluşlarının bünyesinde, inançsal hizmeti yapacak bilinçli ve yetkin İnanç Önderlerinin yetiştirilmesini esas alır.

2- AABF İNANÇ KURULU, Alevi Toplumunun inançsal, tarihsel, kültürel,sosyal, felsefi ve tasavvufi bilgi ihtiyacının gereksinimi doğrultusunda, bilimsel ve akademik eğitim imkanları sağlamayı ve bu imkanlar dahilinde eğitim ve öğretim projeleri ile kurum üyelerinin eğitilmesini ve Almanya‘da üniversitelerde Alevilik kürsüsü oluşturulması ve Alevi Dede’lerinin bu kürsüde eğitim alması için çalişmalar yapar.

3- AABF İNANÇ KURULU, Bilimsel ve İnançsal çalışmalarında Şah-ı Merdan Ali ve Ehl-i Beyt inancının ilmine sahip olan Pirlerden, Mürşitlerden, Tarihci, Felsefeci, Sosyolog, Psikolog ve Teolog gibi Bilim adamı, Akademisyen,Yazar ve Araştırmacılardan eğitim amaclı yararlanır, gerekirse birlikte çalışmalar yapar .

4- AABF İNANÇ KURULU, Alevilerin kutsal günleri olan; Muharrem Matemi ve Orucu, Hızır Orucu, Hıdrellez,Hz. Ali’nin Doğum Günü (Nevroz), Hz. Huseyin’in Şehadet Günü, Musaiplik erkanı, Kurban Bayramı Erkanı, Cem Erkanı, Cenaze Erkanı, Nikah Erkanı, Kirvelik Erkanı ve düşkün kaldırma gibi inançsal erkanların yerine getirilmesinde etkin ve yetkin olmayı amaclar.

§6- MALi DURUM

1- AABF İNANÇ KURULU Yönetim Kurulu bütün gelir ve giderlerini AABF GYKnin açacağı veya tahsis edeceği bir hesapta tutar ve harcamalarını bu hesap üzerinden yürütür. İnanç kurulunun çalışmalarını (Dede-Ana Eğitimi, Seminerler, panelller v.b. calışmaları) AABF finanse eder. Bölge İnanç kurullarının Çalışmaları için AABF Bölge Genel Kurulu bir bütçe belirler.

2- AABF İNANÇ KURULU,Yönetim Kurulunun onayı ile makbuz karıılığında dışarıdan bağıs alabilir.

3- AABF İNANÇ KURULU, Yönetim Kurulu hesaplarındaki gelir ve giderlerin denetlenmesi AABF Denetleme Kurulu tarafından yapılır. Yapılan bu denetlemeler AABF GYK ve AABF İNANÇ KURULU’na yazı ile bildirilir.

4- Herhangi bir amaçla İnanç Kurulundan çağrılan Dede/Ana‘nın tüm masraflarını çağıran kurum karşılar. İnanç Kurulunun zorunlu gördüğü haller için görevlendirilen Dedelerin- Anaların masrafları ise İnanç Kurulu bütçesinden karşılanır.

§7 PİR ve ANALARIN ALEVİ İNANÇ ÖNDERLERİNİN TAŞIMASI GEREKEN VASIFLAR

1- Eline, Beline, Diline, İkrarına ve imanına sahip ve sadık, nikah ikrarında kadim olunması tartışmasız gereklilik görülür. Manayı bilmek, Dört Kapıdan haberdar olup yetkin olmak,Yolun amaç ve esaslarına uygun örnek bir yasamla iç içe yaşamayı benimsemeyi zorunlu ve gerekli kılmaktadır.

2- Pir Postu olarak tanımlanan toplumun İnanc Önderliği’nin kimliği ve kriteri olan bu yüce ve ulu makama oturmanın mutlak gereksinimleri söz konusudur. Evvela pak ve temiz olmak gerekir. Hakkın nuru hidayetinin bilinci ile Pirlik yapmanın olmazsa olmazı, evvel Musahibin istiraki ile İrfan Meydanında Rahber, Pir veya Mürşüd’inin önunde kendini dara çekerek, Hak hizmetine hazır olduğu bilincinin hasıl olması gerekir. Atası başta olmak üzere eşi, çocuklarının ve toplumun rızalığı olmalıdır.

3- Pir’de Yol bakımından yerine getirilmesi gerekli tüm esasların ve vasıfların Yolumuz’u sürmek isteyen bir Ana’da da aranmaktadır. Bu konuda Yol hatır üzerinden değil Hakkın Hidayeti, Hz. Muhammed’in Nübüvveti,Şahı Merdan Ali’nin Velayeti, Er’lerin ve Pirler’in Yol ve Erkanı üzerinde yürümektedir.

4- AABF İNANÇ KURULLARI’nda ( Eyalet Cemevlerinde) Hizmet vermek isteyen Dedeler/Analar Hak-Muhammet-Ali yolunun İmam Cafer Buyuruğu’nun öngördüğü ilkelere ve tüzükte belirtilen vasıflara sahip olmaları şarttır. Aksi halinde İnanc Kurumlarında yer alamazlar.

5- Cemevleri İnanç kurullarında hizmette olan Dede ve Analarımızın müşkülü durumunda İnanç kurulu içinde hiyeyarşik yapı takip edilir

§8 – İNANÇ KURULU OLUŞUMU

1- AABF İNANC KURULU‘na üyelik seçimi yalnızca AABF Bünyesindeki Alevi Kültür Merkezleri ve Cemevlerine üye, inançsal hizmet yürüten ve 2. Paragrafın 1. Maddesindeki vasıfları taşıyan kişilerden oluşturulur.

2 – AABF İNANÇ KURULU üyeleri AABF nin üye olduğu AABK ye bağlı Avrupa İnanç Kurulunda yer alabilirler. Ancak AABF İNANC KURULU’na seçilen yol ve inanç önderleri –Gerek Siyasi alanda, gerekse AABF dışındaki diğer federasyonların inanç kurumlarında- başka bir kurumun veya kuruluşun yönetim ve karar organlarında yer alamaz, görev ve sorumluluk yürütemezler.

3- AABF İNANÇ KURULU’na üye olan yol ve inanç önderi bağlı bulunduğu AKM ve Cem evine AABF İnanç Kurulu’ndaki çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmakla yükümlüdür ve AABF İNANC KURULU’na karşı sorumludur.

4- AABF İNANÇ KURULU Almanya genelinde kendine ait uye Bölge İnanç Kurullarını oluşturmakla yükümlüdür. AABF İNANÇ KURULU’nun oluşturacağı üye Bölge İnanç Kurulları kendilerini AABF İNANÇ KURULU Tüzüğü’ne göre düzenler.

§9- GÖREVİN SONA ERMESİ

1- Hakkın emri tecelli edip kişi hakkın rahmetine erdiğinde, kişinin kendi isteğiyle istifa edip üyelikten ayrılması sonucunda, kişinin Yol ve Erkan esaslarına aykırı davranıslarda bulunmasıyla inanç Kurulu üyeliği sona erer.

2-Toplum arasına ikilik ve nifak sokulması durumunda, Alevi İnancı üzerinden kişisel menfaat ve çıkar ilişkileri geliştirip siyasal çıkar elde etmesi durumunda üyelik sona erer.

3. Eşinden ayrılma durumunda hizmeti askıya alınır. Pir darında aklanıp geldikten sonra sonuca göre hizmetine devam eder.

4- Alevi İnanci ile ilgili tereddüt ve endişe yasayıp dışa vurduğunda, yüz kızartıcı suç islediğinde, inançsal ve Ahlaki değer ve kuralların dışına çıktığında, yalan, riyakarlık, iki yüzlü tutum ve davranışlar içerisine girip topluma kötü örnek olma durumunda üyelik sona erer.

5- AABF İNANÇ KURULU’na uye olan yol ve inanç önderlerinin bağlı bulundukları AKM ve Cemevlerinde üyelikleri düştüğü anda direkt olarak AABF İNANC KURULU üyeliğinden de üyelikleri düşer. Ancak, sorunlu durumlarda bu iç tüzüğün 7. paragraf 5. maddesi geçerlidir.

§10- DELEGELiK SEÇME VE SECiLME HAKKI

1- AABF Bünyesinde faliyet yürüten her üye birlik, inanç genel kurulunda iki Delege ile temsil hakkına sahiptir. Delegelik icin 2. paragrafın 2. Maddesi esas alınır. İnanç Kurulunun delegelerini Cemevi inanç kurulu belirler. İnanç Kurulu olmayan Cem evleri delegelerini yine bu vasfı taşıyanlar arasında üye genel toplantısında belirlenir.Delegesi olmayan cem evleri gözlemci gönderebilirler.

2- AABF İNANÇ KURULU Delegeleri yalnızca (Esas Hizmet verdikleri AKMden) bir AKM veya Cemevinden Delege olma hakkına sahiptirler. Her delegenin 1 oy hakkı vardır. Vekaleten veya yazı ile oy kullanma hakkı yoktur.

3- AABF İNANÇ KURULU Yönetim Kurulu üyeleri ve Bölge İnanç Kurulu Başkanları Doğal delege olduklarından, belirtilen delege sayısının dışında tutulurlar.

§11- GENEL KURUL

1- AABF İNANÇ KURULU Seçimli Olağan Genel Kurul çağrısını her 3 yılda bir takvim yılının ilk 3 ayı içerisinde yapar. Genel kurul cağrısını AABF İNANÇ KURULU yapar.

2- AABF İNANC KURULU her 18 ayda bir secimsiz genel kurul ve her 3 yılda bir seçimli genel kurulunu yapar. Seçimli Genel kurulda İnanç Kurulu Yönetimi için on iki asıl ve üç yedek üye seçilir.

3- Olağan Genel Kurul Divanı, ( 1 Başkan ve 2 yazman) Genel Kurulda bulunan Delegeler arasından veya AABF iNANÇ KURULU’nun yazılı daveti ile katılan davetliler arasından açık oylama veya rızalıkla seçilir.

4- Divan toplantıyı yonetmek ve protokolları tutmakla yükümlüdür. Toplantı sonrası tutanaklar yazılı olarak imzalanarak yeni seçilen AABF İNANÇ KURULU’na teslim edilir.

5- Olağan Genel Kurul AABF İnanc Kurulu’nun en üst kurumudur. İnanca ilişkin soru ve konuları AABF İNANÇ KURULU karara bağlar. Belli inanç konularında veya uygulamalarında birliğe varılamaması halinde, karar yapılacak ilk AABF İnanç genel kurulunca verilir. AABF İnanç genel kurulunun aldığı kararlar bağlayıcıdır, genel kurula kadar geçecek surede AABF İNANÇ KURULUnun kararı geçerlidir

6- AABF İNANÇ KURULU Olağan Genel Kuruluna yeterli çoğunluk (Delege sayısının yarısından 1 fazla) sağlanmadığı takdirde, Kurultay 1(Bir) saat ertelenir, ertelenme sonrasında çoğunluk aranmaksızın Genel Kurul gerçekleştirilir.

7- AABF İNANÇ KURULU’nun düzenlediği Olağan Genel Kurulun gorevleri:
a) Yıllık çalışma raporu..
b) Yıllık mali rapor…
c) Çalışma ve mali raporlar hakkında değerlendirmeler…
d) AABF İNANÇ KURULU çalışmaları için yeni kararlar almak..
e) AABF İNANÇ KURULU’nu aklamak,
f) Yeni AABF İNANÇ KURULU’nun secimini yapmak,

g) İnanc kurulunun çözüme kavuşturamadığı konularda karar verme ve Kararları onaylamak.

8- AABF İNANÇ KURULU, Genel Kurullarına katılacak olan misafirlerin sayısını belirleme hakkına sahiptir.

§12- OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

1- AABF İNANÇ KURULU Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile.

2- AABF Bünyesindeki en son İnanç Kurulu Genel Kuruluna katılmış olan delegelerin 1/3 imzası ile. Olağanüstü Genel Kurul çağrısı için toplanan bu imzalı yazılı belgede Olağanüstü Genel Kurul çağrısı gerekçeleri ve nedenleri ile açıklanmalıdır.

3- AABF İNANÇ KURULU yönetiminde 5 den fazla yaşanan istifalarda Olağanüstü genel kurula gidilir.

§ 13- SONUÇ VE ÖZEL HÜKÜMLER

1- AABF İNANÇ KURULU’na ait olan iş bu iç tüzük. 25-01-2014. tarihinde FRANKFURT AKM de yapılan AABF İnanç Kurulu Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir.

15.16 Marta Kölnde yapılacak AABF kurultayına sunulması ,Kurultayda onaylandıktan sonra Geçerliliğini kazanacaktır .